មនោគមវិជ្ជានយោបាយ ១-២

50,000.00

…មនោគមវិជ្ជានយោបាយកុម្មុយនីស្តនិយម រៀបចំបង្កើតក្រមសីលធម៌ សមូហភាព កម្ចាត់ព្រលឹងបិសាចនៃប្រាក់ចំណេញ និងកម្មសិទ្ធិឯកជនដែលជាការកេងប្រវ័ញ្ចរបស់មនុស្សពីរ ឬបីនាក់លើមនុស្សច្រើន។ …បដិវត្តន៍សង្គមនឹងផ្ទុះឡើង វណ្ណៈអធនពលជីវីនឹងកាន់អំណាចដឹកនាំរដ្ឋ។ ក្រោមអំណាចវណ្ណៈអធនពលជីវីសង្គមនឹងដើរនៅលើផ្លូវអភិវឌ្ឍន៍មួយនៃជីវិត ដែលដល់ទីបញ្ចប់សង្គមនឹងក្លាយជាសង្គមមួយថ្មីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគេធ្វើការតាមកម្លាំងពលកម្មហើយទទួលផលតាមសេចក្តីត្រូវការ។

ចែករំលែក

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “មនោគមវិជ្ជានយោបាយ ១-២”

Your email address will not be published. Required fields are marked *