ឈុតប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសកម្ពុជា

54,000.00

ប្រវត្តិសាស្ត្រមាន​តម្លៃ​ណាស់​សម្រាប់​ប្រជាជាតិមួយ​ព្រោះវាជាកត្តាមួយកំណត់​ភាព​ដាច់​ដោយឡែក​របស់​ប្រជាជាតិ​នោះពី​ប្រជា​ជាតិ​ដទៃ។ ប្រជាជននៃ​ប្រជាជាតិ​មួយ​ដែល​មិន​ស្គាល់សូម្បី​ប្រវត្តិ​សាស្ត្រ​ជាតិខ្លួន វា​ប្រៀប​ដូចជា​«កូនឥតពូជ​» ​ដូច្នោះដែរ។​

ចែករំលែក

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ឈុតប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសកម្ពុជា”

Your email address will not be published. Required fields are marked *