កុម្មុយនិស្តឥណ្ឌូចិន

16,000.00

ចេញផ្សាយឆ្នាំ១៩៧៣ ដោយគណបក្សសង្គមសាធារណរដ្ឋ សៀវភៅមួយក្បាលនេះជាលទ្ធផលនៃការសាកល្បងស្រាវជ្រាវអំពីការកកើតនៃលទ្ធិកុម្មុយនិស្តនៅដែនដីឥណ្ឌូចិនដែលជាអតីតដែនដីអាណានិគមបារាំង រូមមានកម្ពុជា វៀតណាម និងឡាវ។

ចែករំលែក

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “កុម្មុយនិស្តឥណ្ឌូចិន”

Your email address will not be published. Required fields are marked *